Low

172-E15-103R001 - 

连接器, D sub, 堆叠式, M系列, DA, 插头, 15 触点, 钢主体, 焊接

NORCOMP 172-E15-103R001

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

制造商:
NORCOMP NORCOMP
制造商产品编号:
172-E15-103R001
库存编号
2124465
产品范围
M系列
技术数据表:
(EN)
查看所有技术文档

产品信息

:
15触点
:
钢主体
:
DA
:
插头
:
NORCOMP - 172系列
:
焊接
查找类似产品 选择并修改以上属性即可查找类似产品。