Low

VISHAY  MMBZ4689-V-GS08  齐纳二极管, 350mW, 5.1V, SOT-23

VISHAY MMBZ4689-V-GS08
Technical Data Sheet (72.60KB) EN 查看所有技术文档

图片仅用于图解说明,详见产品说明。

产品信息

典型齐纳电压, Vz:
功耗 Pd:
二极管封装类型:
齐纳公差 ±:
针脚数:
工作温度最高值:
封装:
产品范围:
汽车质量标准:

法律与环境

原产地:
China

进行最后一道重要生产流程所在的国家

RoHS 合规:
税则号:
85411000
重量(千克):
0